مطالب مرتبط:

قراردادها در وزارت معادن و پطرولیم بفروش می‌رسند

مسئولین شبکه مبارزه با فساد اداری می‌گویند که در بدل هر قرارداد، مقامات وزارت معادن و پطرولیم مبلغ یک صد دالر ر...

مطالب اخیر