مطالب مرتبط:

شهید مزاری یک فرد نه بلکه یک ایدولوژی و یک اندیشه است

قانون اساسی کنونی کشور بازتاب دهنده اندیشه‌های شهید مزاری است و ما در درون حکومت وحدت ملی افتخار می‌کنیم که اند...

مطالب اخیر