مطالب مرتبط:

انتظار تَرک کرسی و استعفا را از مقام های دولتی داریم

دسترسی به کرسی و مقام حکومتی در افغانستان به خصوص در حکومت مورد حمایت و تمویل امریکا، دسترسی به قدرت و ثروتِ فس...

مطالب اخیر