مطالب مرتبط:

افغانستان از تخلفات مرزی پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد

افغانستان از تخلفات مرزی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده و گفته که از ماه جنوری سال جاری تاکنون اف...

مطالب اخیر