مطالب مرتبط:

تلفات مردم ملکی در غور افزایش یافته است

۶۱ درصد تلفات از سوی طالبان، ۱۰ درصد به دلایل نامعلوم و ۲۹ درصد ازسوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

مطالب اخیر