مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی در حال تبدیل شدن به حکومت “وحشت و مواد مخدر” است

بازرس ویژه امریکا برای افغانستان تاکید کرده که بی توجهی دولت افغانستان و جامعه جهانی به کشت و تولید مواد مخدر د...

مطالب اخیر