مطالب مرتبط:

نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش درگیری ها در بهار نزدیک در افغانستان

سازمان ملل متحد از احتمال شدت‌یافتن جنگ‌ها در افغانستان در بهار جدید اظهار نگرانی می‌کند.

مطالب اخیر