مطالب مرتبط:

وزارت زراعت قرار داد ۳۵ پروژه تعاونی باغداری را امضا کرد

وزارت زراعت و مالداری، قرارداد ۳۵ پروژه تعاونیکوپراتیف های باغداری را در کابل، کاپیسا و پروان با شرکت های خصوصی امضا کرد

مطالب اخیر