مطالب مرتبط:

امریکا در ایجاد فساد اداری در افغانستان دخیل بوده است

سر مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد ...

مطالب اخیر