مطالب مرتبط:

مزاری و پروژه ناتمام عدالت در افغانستان

سر مقاله: اين روزها يادآور يکي از جنايات طالبان در افغانستان است. بيست و دو سال پيش در چنين روزهايي در اواخر ح...

مطالب اخیر