مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات افغانستان قراردادهای ۶۰۰ میلیون افغانی تصویب کرد

با ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه کمیسیون تدارکات ملی افغانستان در ارگ برگزار و ۴ قرارداد با ارزش حدود ۶۰۰ میلیون افغانی تصویب شد

مطالب اخیر