مطالب مرتبط:

منبع: برخی علایم بیانگر انجام حمله اخیر کابل توسط شبکۀ حقانی است

چند ساعت پس از آنکه طالبان دست داشتن در حمله بر شفاخانۀ نظامی سردار محمد داوود خان را رد کردند، گروه تندرو دولت...

مطالب اخیر