مطالب مرتبط:

طالبان از خانواده های قربانیان ماین جاسازی شده این گروه خسارت می گیرند

نظامیان در مرکز هلمند می گویند که طالبان مقابل دَر هر خانه در مناطق زیر تصرف شان ماین جاسازی کرده اند، نظامیان ...

مطالب اخیر