مطالب مرتبط:

هم‌بستری با قاچاقبران؛ هزینۀ رسیدن به اروپا

فریده دربارۀ فرصت‌طلبی و سوء استفادۀ قاچاقبران از موقعیت بحرانی پناهجویان می‌گوید، قاچاقبران رسماً از مردان خان...

مطالب اخیر