مطالب مرتبط:

قیام ۲۴ حوت هرات یک قیام تاریخ ساز و بی نظیر در منطقه بود

جمعی از علمای هرات در حسینیه هراتی های مشهد مقدس قیام ۲۴ حوت را یک قیام تاریخ ساز و بی نظیر در منطقه خواندند و ...

مطالب اخیر