مطالب مرتبط:

سالانه به ارزش بیش از ۴صد میلیون دالر دوا وارد کشور میشود

سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دالر به خاطر وارد نمودن ادویه در خارج از کشور به مصرف میرسد که ۹۵ درصد ادویه جات از کشور های بیرونی وارد میشود اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی سعی دارد تا میدان رقابت را برای شرکت های داخلی دواسازی مساعد سازد

مطالب اخیر