مطالب مرتبط:

بلخی: بسته بودن مرز هیچ گونه توجیه نمی‌تواند داشته باشد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که مسدود ماندن راه‌های سرحدی از سوی پاکستان هیچ توجیه ندارد...

مطالب اخیر