مطالب مرتبط:

پنتاگون به سربازان بیشتری در افغانستان نیاز دارد

پیام آفتاب: جوزف وتل فرمانده عملیات مرکزی آمریکا گفته است که پنتاگون به سربازان بیشتری در افغانستان نیاز دارد ت...

مطالب اخیر