مطالب مرتبط:

سر نخ هایی از حمله به شفاخانه داوودخان بدست آمد

سخنگوی رئیس اجرایی در کنفرانس خبری گفت که سرنخ هایی از حمله انتحاری و تروریستی بر شفاخانه داوود خان بدست آمده ک...

مطالب اخیر