مطالب مرتبط:

جنرال ووتل خواهان افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان شد

مطالب اخیر