مطالب مرتبط:

چه کسی در نا امنی ها مقصر است؟

جنگ از ولسوالی ها به ولایات و از ولایات به پایتخت سرایت می کند. انتحاری ها با هدایت و طراحی آمریکا و انگلیس و پ...

مطالب اخیر