مطالب مرتبط:

چین : خواستاری توقف مانورنظامی مشترک آمریکا وکوریای جنوبی شده است

مطالب اخیر