مطالب مرتبط:

کمک ۱۳ میلیون دالری جاپان به اطفال یمنی

جاپان در نظر دارد به منظور بهبود وضع زندگی اطفال یمنی، ۱۳ میلیون دالر به سازمان یونیسف کمک کند.

مطالب اخیر