مطالب مرتبط:

منتظر یک انتخابات گوسفندی دیگر باشید (سند)

نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات، ذبیح الله وگری رییس پیشین کمیسون انتخابات ولایت پکتیکا را بحیث رییس کمی...

مطالب اخیر