مطالب مرتبط:

روند صلح؛ آینده مبهم، بازیگران تازه

حتی اگر بر بنیاد اظهار نظر یک منبع طالبان، گفتگوهای چهارجانبه با نقش آفرینی چین، بار دیگر به کار خود آغاز کند، هیچ امیدی به حصول توافقی عملی و صادقانه در زمینه آینده صلح افغانستان وجود ندارد

مطالب اخیر