مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان دیگر منتظر صلح نخواهد ماند

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید: حمله تروریستی به شفاخانه سردار محمد داودخان در شهر کابل،همه امیدها به مذاکره و ...

مطالب اخیر