مطالب مرتبط:

حمله به شفاخانه نظامی کابل امید به صلح با دشمنان را بر باد داد

معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده است که حمله تروریستی به شفاخانه سردار محمد داودخان در شهر کابل،همه امیدها به ...

مطالب اخیر