مطالب مرتبط:

پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر تیم ایرلند

در این دیدار، نخست بازی را در بخش بیتنگ ایرلند آغاز کرد و با از دست دادن ۵ بازیکن ۱۶۵ دوش انجام داد و ۱۶۶ دوش ر...

مطالب اخیر