مطالب مرتبط:

داعش و طالب دو نام بر یک گروه وحشی خون آشام

حمله به شفاخانه و کشتار بیماران در کابل، حمله بر دین، حمله بر وطن و حمله بر انسانیت است. حمله کنندگان نه مسلمان...

مطالب اخیر