مطالب مرتبط:

فعالان به شفاخانه ایمر جنسی هلمند ۲۰ هزار سی سی خون هدیه کردند

فعالان مدنی به شفاخانه ایمرجنسی هلمند Û²Û° هزار سی سی خون به قرØ...

مطالب اخیر