مطالب مرتبط:

حضور رئیس اجرایی در میان نیروهای امنیتی در شفاخانه 400 بستر نظامی سردار محمدداودخان پس از سرکوب تروریستان

داکتر عبدالله عبدالله، پس از سرکوب تروریستان توسط نیروهای امنیتی در شفاخانه 400 بستر نظامی سردار ...

مطالب اخیر