مطالب مرتبط:

غنیتلاش ها در از بین بردن لانه های دشمن کافی نبوده است

رییس جمهور، وضعیت امنیتی ولایت های قندوز، هلمند، قندهار و فراه را به بررسی گرفته و تاکید کرده است که تلاش های م...

مطالب اخیر