مطالب مرتبط:

نمی توانیم امیدوار به سال امنی باشیم

با توجه به وضعیت امنیتی که دو نیم سال گذشته و در حال حاضر داریم و سیاست هایی که درون حکومت وحدت ملی می بینیم، ا...

مطالب اخیر