مطالب مرتبط:

حکومت، به دست گروه های مافیایی اداره می شود

یازده روز با بهار فاصله داریم اما فضای جنگی حاکم بر فضای افغانستان، با تداوم جنگ در زمستان، ناکامی برنامه های ح...

مطالب اخیر