مطالب مرتبط:

پاکستان میراث خوار انگلیس در منطقه است

وقتی که انگلیس ها برآمدند دو معضل خونین را در این منطقه به جای گذاشتند، یکی معضل کشمیر و یکی معضل خط دیورند. به...

مطالب اخیر