مطالب مرتبط:

مقامات: اکثر قربانیان حمله بر شفاخانه سردار داوود خان ملکیان اند

وزارت های دفاع و صحت عامه افغانستان می گویند، در حمله دیروز بØ...

مطالب اخیر