مطالب مرتبط:

خانواده توقیف شدۀ افغان در امریکا آزاد شد

څارنوالان امریکایی می گویند، دوسیه یک خانواده افغان به گونه Ú...

مطالب اخیر