مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۴ قرارداد را به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون افغانی منظور کرد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام دیروز در ارگ دایر گردید

مطالب اخیر