مطالب مرتبط:

تشکیل اتاق های تجارت زنان به دستور رئیس جمهور

پیام آفتاب: محمد اشرف غنی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش زنان در عرصه تجارت گفت: هنوز جایگاه زنان در زنجیرۀ تولید ...

مطالب اخیر