مطالب مرتبط:

4 قرار داد به ارزش 600 میلیون افغانی در ارگ تصویب شد

این قرار دادها شامل دیزاین شبکه آبرسانی شهرک‌های خواجه‌رواش و امارات واقع قصبۀ کابل، استخدام یک شرکت مشورتی جهت نظارت از تطبیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌یی سکتور انرژی، استخدام شرکت مشورتی جهت نظارت از تطبیق پروژۀ انتقال لین برق شمال-جنوب کشور و یک پروژۀ تهیۀ قرطاسیه مربوط وزارت دفاع ملی می‌باشد

مطالب اخیر