مطالب مرتبط:

مریض هایی که در شفاخانه چهارصد بستر بودند

دستور می دادند که مریض ها را بگویید از طبقه چهارم خود را نیاندازند. در نزدیکی شفاخانۀ چهارصد بستر اقامت دارم، آ...

مطالب اخیر