مطالب مرتبط:

نقش و توسعه فرهنگی در تکوین و انسجام وحدت ملی

دانشمندان علوم اجتماعی تعاریف مختلفی برای کلمه ملت بیان نموده اند. عده ای بدین باور اند که ملت عبارت از مجموعه ...

مطالب اخیر