مطالب مرتبط:

تعدادی از کارمندان هوانوردی غزنی ادعا کردند در این اداره فساد مالی وجود دارد

شماری از کارمندان آمریت هوانورد ملکی غزنی مدعی اند که بودجه اداره مذکور از سال ۱۳۹۱ خورشیدی به بعد، توسط آمر ای...

مطالب اخیر