مطالب مرتبط:

جلسه اکو باید از سوی افغانستان تحریم می شد

کنفرانس اکو، کنفرانسی که بیشتر رویکرد همگرایی کشورهای منطقه را در دو جهت توسعه اقتصادی و رشد فرهنگی بین ملت ها ...

مطالب اخیر