مطالب مرتبط:

جایگاه چین در دیپلماسی طالبان

چینی ها از مسیر ارتباط با طالبان در صدد اند تا جلو رشد و توسعه داعش در افغانستان به ویژه گسترش فعالیت و نفوذ ای...

مطالب اخیر