مطالب مرتبط:

سفارت ایران در کابل حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل را محکوم کرد

در این حمله، 30 نفر شهید و 66 نفر نیز زخمی شده اند. برخی از زخمی ها به شفاخانه وزیرمحمداکبرخان منتقل شده اند. ز...

مطالب اخیر