مطالب مرتبط:

معاونیت دوم ریاست جمهوری به یک شایعه فیسبوکی واکنش نشان داد

معاونیت دوم ریاست جمهوری به شایعه ایی در مورد موضوع اقوام قابل ثبت در تذکره های الکترونیکی واکنش نشان داده و تا...

مطالب اخیر