مطالب مرتبط:

کشته شدن 6 نیروهای امنیتی به دست طالبان

گروه طالبان در منطقۀ زاخیل حوزۀ سوم پلیس شهر قندوز با استفاده از لباس نیروهای امنیتی وارد یک پاسگاه پلیس محلی ش...

مطالب اخیر