مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان رسما از پاکستان شکایت کرد

حکومت افغانستان از پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد.

مطالب اخیر