مطالب مرتبط:

در برابر هیج چیزی با حقوق ملت افغانستان معامله نمی کنیم

رفاه و عزت مردم افغانستان وابسته به توانمندی زنان در جامعه است.

مطالب اخیر